ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรการนิเทศเพื่อการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ด้วยการสังเกตชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : Coaching & PLC ปีการศึกษา 2562

                วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรการนิเทศเพื่อการนิเทศการจัดการเรียนรู้ด้วยการสังเกตชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : Coaching & PLC ปีการศึกษา 2562  ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย คำพาวงศ์ รอง ผอ.สพป.สร.1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ  วัตถุประสงค์การประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ ดังนี้  เพื่อสร้างความเข้าใจในโครงการนิเทศเพื่อการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ด้วยการสังเกตชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : Coaching & PLC   เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning  เพื่อสร้างและพัฒนาทีมนิเทศการจัดการเรียนรู้ด้วยการสังเกตชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : Coaching & PLC ทั้งในระดับเขตพื้นที่ เครือข่าย และโรงเรียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการในวันนี้ ประกอบด้วย  ครูผู้สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ในชั้นปฐมวัย-ม.6 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ชั้น ป.2 ป.5 และ ม.2 กลุ่มสาระละ 1 คน/เครือข่าย   ทีมนิเทศ ประกอบด้วย ครูวิชาการโรงเรียนและครูผู้สอนดีเด่นโรงเรียนในเครือข่าย กลุ่มสาระละ 2 คน/เครือข่าย   วิชาการเครือข่าย และผู้บริหารโครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 250 คน  ระยะเวลาในการประชุมปฏิบัติการ ฯ  จำนวน 1 วัน