สพป.ตาก เขต 1 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 กล่าวชี้แจงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ซึ่งเริ่มตั้งแต่พ.ศ.2560 – 2564 ให้กับบุคลากรทางการศึกษารวมถึงลูกจ้างในสำนักงานทุกคนได้เข้าใจในเรื่องของการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ อาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาประเมินได้รับทราบผลการประเมิน และแนวทางการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถยกระดับค่า CPI ของประเทศให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้