สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ผ่านระบบทางไกล(โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย3-5ปี)

ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการอบรมพัฒนาพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ผ่านระบบทางไกล(โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย3-5ปี) “หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีและหลักสูตรสะเต็มในระดับปฐมวัย” เพื่อพัฒนาคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยของโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งได้มีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 20 คนและครูปฐมวัย จำนวน 100 คน เข้าร่วมการอบรม โดยในครั้งนี้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางสุดาพร ธัญพิชชาพร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล เป็นประธานในพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2