สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมชี้แจงการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวอุมา ศรีชัย ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ เพื่อให้ได้รับเงินบำนาญในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และให้ปฏิบัติในด้านการเงินถูกต้องและเข้าใจตรงกัน ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ระยอง เขต ๒