ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อบรมทางไกลการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี

8 มิถุนายน 2562  นายชัชชัย ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย หลักสูตรการจัดประสบการณ์บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี ว่าที่พันตรีสมชาย อินทร์ขำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในเรื่องความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย รวมถึงการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอน ผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนชั้นปฐมวัยจาก 10 โรงเรียนแกนนำในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ และโรงเรียนในสังกัดสถานศึกษาเอกชน จำนวน 5 โรงเรียน รวมผู้เข้ารับการอบรม 140 คน  หลักสูตรการอบรม  2  วัน ระหว่าง 8-9 มิถุนายน 2562