สพม.39 ประชุมทบทวนปรับแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาร 2562

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมคณะกรรมการทบทวนปรับแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายเร่งด่วน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)  ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม.39