สพฐ.ประชุมคณะกรรมการประสานงานมูลนิธิไทยรัฐ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานมูลนิธิไทยรัฐ  โดย นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิฯ นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิฯ คณะกรรมการ และคณะผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาส่วนหนึ่ง ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 โรงทั่วประเทศ

ด้านศักยภาพในการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดย สพฐ. และมูลนิธิไทยรัฐ จะร่วมกันกำหนดแผนฯ และเกณฑ์บริหารให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562    ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2

ภาพ/บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/เพียงแข  เติมภิญโญ