สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ค่ายยุวชนคนคุณธรรม “เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน  2562 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มอบหมายให้นายวีรพล สารบรรณ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ค่ายยุวชนคนคุณธรรม
“เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2562 หลักสูตร “เยาวชนก้าวหน้า ปลูกต้นกล้าความดี” ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกคอน  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ให้เยาวชนไทย  ทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ และเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และ อุดมการณ์คุณธรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน การดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ค่ายยุวชนคนคุณธรรม “เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2562  หลักสูตร “เยาวชนก้าวหน้า ปลูกต้นกล้าความดี”เป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคายและศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัดเขาถ้ำ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี มีวิทยากรจากสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัดเขาถ้ำ นำโดยพระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม พระวิทยากร ร.ต.อ.ภาณุสิษฐ์ ขันติ ผบ.มว.มชส. วิทยากรพร้อมคณะ สำหรับผู้เข้ากิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกคอน จำนวนทั้งหมด 86 คน