สพม.34 ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 58 คน ดำเนินการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ประเมิน ตั้งแต่วันที่ 3 – 14 มิถุนายน 2562