เลขาธิการ กพฐ. ประชุมผู้บริหารฯ ประกาศรับสมัครรองผอ.สพท. ขับเคลื่อนรร.ไทยรัฐวิทยา พร้อมสานฝันอาชีพเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ตนได้ลงนามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี พ.ศ. 2562 โดยมีตำแหน่งว่างจำนวน 304 อัตรา แยกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 248 อัตรา และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 56 อัตรา สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครให้ยื่นสมัครด้วยตนเองโดยตรง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ในเวลาราชการโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ทำการสอบข้อเขียน ภาค ก วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และภาค ข ภายในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ในวันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า ในส่วนของโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ทาง สพฐ. และมูลนิธิไทยรัฐ ได้ประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมกันเพื่อพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เอกลักษณ์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา การนิเทศ และการพัฒนาผู้บริหารโดยกลุ่มโรงเรียน จำนวน 13 กลุ่ม ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา และจัดทำแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์และเอกลักษณ์ความเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาขึ้นมาให้ สพฐ. พิจารณาดำเนินการ โดยเน้นการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เน้นการรับรู้สภาพบริบท รู้แนวทางพัฒนาให้มีการใช้นวัตกรรม โดยจะมีการอบรมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 10-20 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้มีแผนงานและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาปัจจุบันมีโรงเรียนจำนวน 107 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2562 มูลนิธิไทยรัฐร่วมกับ สพฐ. จะดำเนินการสนับสนุนให้มีโรงเรียนครบ 111 แห่งตามเจตนารมณ์ของคุณกำพล วัชรพล ที่มีอายุครบ 100 ปี ที่เน้นการสอนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในด้านการสื่อสารมวลชนและความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน

นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการสานฝันอาชีพเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ค้นพบตัวเอง สพฐ. จึงได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ โดยสถานศึกษาจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รู้จักและค้นพบตัวเองผ่านการเรียนการสอนเสริมทักษะอาชีพที่หลากหลาย อาทิ การบูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมแบบ Block Course และ Shopping Course กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงงานอาชีพ เป็นต้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมแนะแนวและให้นักเรียนได้ทำแบบวัดแวว วัดความถนัดทางอาชีพ และสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพที่นำไปสู่การวางเส้นทางการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสม

“ทั้งนี้ สพฐ. ได้จัดทำคลังบทเรียนเสริมทักษะอาชีพเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เก็บรวบรวมสื่อการเรียนรู้แบบวัดแววความถนัดเพื่อค้นหาตนเอง พัฒนาทักษะ เพิ่มขีดความสามารถ เพื่อเป็นตัวช่วยให้คุณครูได้นำไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนตามความสนใจของนักเรียน และบริบทความพร้อมของสถานศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ www.obeccareer.com อีกทั้งได้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ E-Book เช่น แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม การทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน เป็นต้น ผ่านทางเว็บไซต์ www.แนะแนวสพฐ.com โดยการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ค้นพบตัวเอง สามารถวางแผนการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทางสายสามัญและสายอาชีพอย่างมีเป้าหมาย และสามารถนำทักษะอาชีพเบื้องต้นที่ตกผลึกในตัวไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองได้ต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ชุติมา ภาพ/อัฉรา ข่าว