สพป.พิษณุโลก เขต 2 อบรมครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย สำหรับครูปฐมวัยและผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 – 5 ปี อย่างมีคุณภาพ ซึ่ง สสวท.ร่วมกับ สพฐ. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีครูปฐมวัย และผู้บริหารโรงเรียน จาก 15 โรงเรียน รวม 180 คน เข้ารับการอบรมในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2