การจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอจอมพระ จัดกิจกรรมเวทีการติดตามนิเทศ และประเมินผลแบบมีส่วนร่วมและเสริมพลังพื้นที่เป้าหมาย “ขับเคลื่อนระบบการจัดอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน อำเภอจอมพระ ” ได้รับเกียรติจาก นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และ นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นคณะนิเทศ (คณะที่ 1) โดยภารกิจ ได้พบปะนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดอาหารปลอดภัยในที่ประชุม พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่กลุ่มเกษตรตำบลลุ่มระวี เพื่อดูระบบการผลิต การจัดการวัตถุดิบก่อนนำเข้าสู่โรงเรียน ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านตากวน เพื่อดูระบบการจัดการอาหาร ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายวรชัย ศรีสุวรรณวัฒนา นายอำเภอจอมพระ ร่วมตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย ได้รับความร่วมมืออย่างดี จากคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายฯ จอมพระ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี