สพม.37 ร่วมรับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 24/2562 และประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลสำหรับรายงานผลตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

+++วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม3 สพม.37 นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยรอง ผอ. สพม. 37 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังนโยบายด้านการศึกษาจากการประชุมทางไกล (Conference) “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 24/2562  เพื่อรับทราบแนวนโยบายการศึกษาและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และในเวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ตามโครงการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลสำหรับรายงานผลตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ