++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. 24/2562++

<< วันนี้  เวลา 07.30 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ        รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  มอบกลุ่มมอบหน่วยตรวจสอบภายใน,กลุ่มกฏหมายและคดี,กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 24/2562  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป     ณ  ห้องประชุม  conference  ชั้น 1  หน้าห้องผู้อำนวยการฯ   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน