+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ITA Online 2019+++

^^^^^  วันนี้   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  นำบุคลากรในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   กรอกข้อมูลITA Online 2019 (Integrity and Transparency Assessment )  ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแนวทางการปรับปรุงและแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 ++++ ธีรธิดา พรหมมาแบน  รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เลขที่ 98ถนนขุนลุมประพาสตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน58000โทร.053-611282โทรสาร.053-611445
ธีรธิดา พรหมมาแบน