สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปัญจพล แสงคำไพ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( Intergrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องดำเนินการ ณ หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต ๔