สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Integrity and Transparency Assessment : ITA

         วันที่ 12 มิถุนายน 2562  เวลา  09.00  น.  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  ซึ่งการประชุมดังกล่าว  เพื่อให้บุคลากรภายใน สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  จำนวน  37  คน  ได้รับฟังการชี้แจงขั้นตอนและตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2