สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 1 ปี โดยใช้กระบวนการ PLC

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 1 ปี โดยใช้กระบวนการ PLC ในหัวข้อ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดและประเด็นการบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ครู สถานศึกษา และตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 22 คน เข้าร่วมการพัฒนาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2