สพป.ตาก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องWar Room สพป.ตาก เขต 1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูให้สามารถปฏิบัติตน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมเป็นครูอาชีพ และมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมายในการประกอบอาชีพ ความก้าวหน้าในอาชีพ  ซึ่งจะจัดอบรมในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้ ณ โรงแรมเวียงตาก  จ.ตาก