สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภุูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  เป็นประธานการประชุมคณะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เพื่อมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยึดโรงเรียนและ นักเรียนเป็นฐานในการพัฒนา(School Based Management:SBM) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตอบ สนองต่อพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 และแผนเม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561-2580) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3