สพม.39 ร่วมตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงานและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ประเมิน ตั้งแต่วันที่ 3 – 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39