‘ศรีสองรักษ์วิทยา’ จ.เลย กวาดทุกประเภท เสนอรับรางวัล “วัฒนคุณาธร” กระทรวงวัฒนธรรม

ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคลและนิติบุคคล หรือคณะบุคคล ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กหรือเยาวชน จังหวัดละไม่เกิน 2 คน ประเภทบุคคล จังหวัดละไม่เกิน 2 คน และประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล จังหวัดละไม่เกิน 2 คน เพื่อเสนอชื่อเข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร”  ประจำปี 2562  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ปรากฏว่าโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ได้รับคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเลย เพื่อเสนอชื่อเข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร”  ประจำปี 2562  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   ทั้ง 3 ประเภท คือ น.ส.ภัทรธิราภรณ์ เสนานุช  นักเรียนชั้น ม.6 ในประเภทเด็กหรือเยาวชน  นายจิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ในประเภทบุคคล และโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ในประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล  

…………………………………..

จังหวัดเลย ประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ข้อมูลข่าวและที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190610151830597