สพป.ลำพูน เขต 2 พิจารณาคัดเลือกผลงานนักเรียน โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการพิจารณาคัดเลือกผลงานนักเรียน จากการแข่งขันตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยมีการปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาไทยในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และเพื่อคัดเลือกผลงานนักเรียนใน 4 กิจกรรม คือ การคัดลายมือ การเขียนเรื่องจากภาพ การเขียนเรียงความ และการแต่งประโยค รวมการแข่งขันทั้งสิ้น 7 รายการ เป็นตัวแทนของสพป.ลำพูน เขต 2 แข่งขันในระดับประเทศต่อไป ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2