สพป.สกลนคร เขต 1 จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ในหัวข้อ “สกลนคร … เย็นศิระ เพราะพระบารมี” ระดับหน่วยงาน

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 สพป.สกลนคร เขต 1 ได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ในหัวข้อ “สกลนคร … เย็นศิระ เพราะพระบารมี” ระดับหน่วยงาน ณ ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ได้รับเกียรติจาก นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบํา นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ประธานคณะกรรมการจัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวรายงาน  คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน  ร่วมเป็นเกียรติ

ด้วยจังหวัดสกลนครร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ในหัวข้อ “สกลนคร … เย็นศิระ เพราะพระบารมี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงพระกรุณาสืบสาน ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้นำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า  โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น  3 ประเภท

1.ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 14 ทีม  2.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 12 ทีม  3.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 1 ทีม โดยการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ภาพข่าว อุทัยวรรณ ดีนวลพะเนาว์  วิจักษณ์  อัศวาวุฒิ