สพป.ชัยนาท เปิดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันที่ 13 มิถุนายน  2562 นางทัศณี  แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมบรรยายพิเศษ  ณ หอประชุมโรงเรียนวัดศรีวิชัย อ.เมืองชัยนาท  เพื่อให้นักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้ตระหนักถึงความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รู้จักสามัคคี ตลอดจนเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฏหมาย จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม