โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48

ด้วยธนาคารธนชาต จัดทำโครงการ ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรักหวงแหนวัฒนธรรมไทยและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทย ทั้งนี้ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย