พิธีมอบรางวัล​ยกระดับขยับสี  O-NET, NT  เป็นเลิศ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีมอบรางวัลยกระดับขยับสี  O-NETNT  เป็นเลิศ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   ซึ่ง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ​ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นลำดับที่ ๕ ของประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ​   ในวันนี้  มีผู้บริหารสถานศึกษาและครู  ๖๙๖  คน  นักเรียน  ๑๐๗  คน  เข้ารับรางวัล   ณ  ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล  ๒๑  โคราช