สพม.3 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม”

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.๓ มอบหมายให้นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผอ.สพม.๓ นำคณะบุคลากรในสำนักงาน จัดกิจกรรมจิตอาสาสพม.๓ เราทำดี ด้วยหัวใจ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม ปลูกจิตสำนึกและค่านิยมต่อต้านการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสพม.๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบััติ และปลูกฝังจิตอาสาแก่บุคลากรในหน่วยงาน ณ วัดเพลง (อุโบสถสีชมพู) และบริเวณโดยรอบสำนักงานฯ //ภาพโดย นางสาวพิไลพร ชมชื่น เจ้าหน้าที่ธุรการ รายงานโดย นางสายไหม ดาบทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ