+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 แข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา++

^^^^  วันนี้  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2562   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะสมรรถนะความสามารถของผู้เรียนภาษาไทยและเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมด้านภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทย ประจำปี 2562  ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

///การแข่งขันทักษะภาษาไทย  ได้รับการสนับสนุนกรรมการตัดสินจากหน่วยงานราชการภายนอกประกอบด้วย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน,โรงเรียนห้องสอนศึกษาฯ, โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาล 3 (แผนกประถมศึกษา),โรงเรียนอบจ.บ้านจองคำ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยจากภายนอก คือ อาจารย์อารุณ  นรสีห์  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

++โครงการทักษะภาษาไทย เกิดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9  และน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของรัชกาลที่ 10 ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทยและเพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียนและเป็นการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะจัดการแข่งขันสามรรถนะความสามารถทักษาด้านภาษาไทยระดับประเทศระหว่างวันที่ 21-23 กรกฏาคม 2562  ณ  โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต  จังหวัดประทุมธานี

++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน