โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบ 2561 รุ่นที่ 11

ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบ 2561 รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 14 พศจิกายน 2561 รายละเอียดดังแนบ

โครงการ หนังสือนำ