สพป.สิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและโครงการ นโยบาย ต่าง ๆ

 

นางเยาวภา รัตนบัลลังค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและโครงการ นโยบาย ต่าง ๆ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  และดำเนินการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการนิเทศ ติดตามโครงการและนโยบายต่างๆ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและโครงการ นโยบาย ต่างๆ และได้ประชุมเพื่อวางแผนการนิเทศ กำกับ ติดตาม ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมี ดร.สมชาย พวงโต ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ