สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนาบุคลากรหลักสูตรการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)

สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของสพฐ. ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ครูไม่ครบชั้น ไม่ครบสาขาวิชา แก้ปัญหาด้วยการใช้ NEW DLTV ที่มีครูต้นแบบ ตรงสาขา เด็กได้เรียนเต็มเวลา , เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ในสังกัด ให้มีความรู้และทักษะในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงในโรงเรียนของตนเอง และโรงเรียนใกล้เคียงในเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2