โครงการรักษ์ภาษาไทย

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองโตง”สุรวิทยาคม” สพป.สุรินทร์ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 1  จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย  คำพาวงศ์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ  โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก  เห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย เพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะภาษาไทยของผู้เรียน  เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทยเนื่องวันในภาษาไทยแห่งชาติ ปี  2562  มีกิจกรรมการแข่งขัน  จำนวน  11  รายการ  แบ่งเป็นการแข่งขันของนักเรียน  10  รายการ  และของครูผู้สอน  1  รายการ  ตัวแทนระดับเครือข่ายเข้าแข่งขัน  จำนวน  114  คน  กรรมการตัดสินโดยครูภาษาไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1  จำนวน  21  คน  ทั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และคณะ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้