สพป.สิงห์บุรี เป็นศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์

 

อบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
กลุ่มนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยนายวิจิตร บัวใหญ่ ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี  ดำเนินการจัดการอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักสูตรที่ 4 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2562วัตถุประสงค์ของการอบรม  1. เข้าใจความหมายและความสำคัญสะเต็มศึกษา รวมถึงกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

  1. เข้าใจสาระที่ควรเรียนรู้ประสบการณ์สำคัญ และสภาพที่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
  2. เข้าใจแนวทางจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยจากตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 – 5 ปี อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางสติปัญญา ร่างกาย สังคม และอารมณ์จิตใจ สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้มีความรู้และทักษะความสามารถ ที่เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการปูพื้นฐานทักษะในศตวรรษที่ 21 และปลูกฝังให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา อันจะส่งผลให้เด็กสนใจใฝ่รู้และประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ที่พร้อมการแข่งขันทางเศรษฐกิจต่อไป ซึ่งเป็นการพัฒนาครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือโดยจัดอบรมทางไกล โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีเป็นศูนย์การอบรมทางไกล ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัย จำนวน 15 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 2. โรงเรียนวัดพรหมสาคร 3. โรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภออินทร์บุรี 4. โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 5. โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี 6. โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 7. โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 8. โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 9. โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี 10. โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 11. โรงเรียนอินทโมลีประทาน 12. โรงเรียนวิจิตรศึกษา 13. โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 14. โรงเรียนพระกุมารเยซูสิงห์บุรี และ 15. โรงเรียนอุดมทรัพย์ รวมจำนวน 111 คน และครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ 7 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 118 คน