สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูล (Big Data) 

สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูล (Big Data)  ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ในวันที่ 14  มิถุนายน 2562   ณ ห้องประชุม 2   เพื่อวางแผนการจัดทำฐานข้อมูลฯ  ลดความซ้ำซ้อนของการรายงาน  สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ตอบสนองการให้บริการข้อมูล   และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานการประชุมฯ