สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

วันที่  15  มิถุนายน  2562  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูปฐมวัย  พี่เลี้ยงประจำศูนย์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  2  จำนวน  125  คน  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล  หลักสูตรสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย  ณ ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  การอบรมครั้งนี้ระหว่างวันที่ 15 – 17  มิถุนายน  2562  ซึ่ง สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นศูนย์ปลายทางในการอบรมด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  DLTV  ช่อง  15  และอินเทอร์เน็ต   และ  สสวท.  เป็นวิทยากร ให้การอบรม  ณ  ต้นทาง