ผอ.สพป.เลย เขต ๒ เปิดการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปวนพุ  อำเภอหนองหิน   นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอหนองหิน รวม ๕ โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น  ๖๐  คน  เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนที่ ๓ คือ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา การอบรม จัดขึ้นเพื่อให้ลูกเสือที่ผ่านการอบรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านห่างไกลยาเสพติด คือ รู้จักหลีกเลี่ยง ป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด มีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งชุมชนภายนอกสถานศึกษา  ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ กล่าวว่า  ในปัจจุบันสังคมของเรามีสิ่งต่าง ๆ ที่จะมาชักจูง เหนี่ยวนำไปในทางที่ไม่ดีที่เสื่อม โดยเฉพาะปัญหา ยาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญและเป็นบ่อเกิดในการทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เด็กนักเรียนในวัยระดับมัธยมศึกษา เป็นวัยที่ล่อแหลมต่อความเสี่ยงเหล่านี้ ถ้าเราสามารถครองตนด้วยการใช้สติไม่ให้หลงผิดไปในทางที่เสื่อม เราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้   เมื่อมาอยู่ค่ายพักแรมสิ่งที่จะฝากคือ ขอให้ทุกคนมีความอดทน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีระเบียบวินัยเคารพกฎ กติกา และมีความสามัคคี และเราก็จะสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และออกจากค่ายลูกเสือไปด้วยความภาคภูมิใจและสง่างาม กลับจากค่ายไปนำพาพี่ ๆ เพื่อน ๆน้อง ๆ ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่เราได้อบรมไปให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน