สพป.เลย เขต ๒ รับการศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ จาก สพม.เขต ๒๓(สกลนคร)

วันศุกร์ที่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒ เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมรวมใจ ๒ อาคารรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒พร้อมด้วยบุคลากร  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ (สกลนคร) ซึ่งนำบุคลากรสำนักงานเขตฯ จำนวน ๔๐ คน มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรแบบมีส่วนร่วม นำโดย นางจริยา  ปารีพันธ์ รอง ผอ.สพม.เขต ๒๓ เริ่มต้นจากการแสดงประกอบเพลงสุจริตดีที่เลย ๒  บุคลากรทั้ง ๒ เขต ขับร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต ขับร้องเพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา  เพลงสรรเสริญพระบารมี  ผอ.สพป.เลย เขต ๒ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กรคุณธรรมที่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  รอง ผอ.สพม.เขต ๒๓ แจ้งวัตถุประสงค์ของการมาศึกษาดูงาน  การนำเสนอโครงงานคุณธรรมของบุคลากรแต่ละกลุ่มของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่างทั้ง ๒ เขต เพื่อนำสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับใช้ตามบริบทในการที่จะขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบให้เป็นรูปธรรมต่อไป