สพป.ชัยนาท  จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 16 มิถุนายน 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการให้บริการทางวิชาการ  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการนำไปใช้ และจัดการเรียนการสอน ลูกเสือ-เนตรนารี ในสถานศึกษาและองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการลูกเสือของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลาง และภาคตะวันออก  จำนวน 60 เขต ๆ ละ 2 คน รวม 120 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2562  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท โดยมี นายพนัส บุญวัฒนสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม  โดยมี ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท , รอง ผอ.สพป. , คณะผู้บริหารฯ , ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิด