สพม.39 จัดแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้นายกาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานเปิดการแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดให้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยขึ้น โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ร่วมกับ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม คือ เพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะสมรรถนะความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี 2562 และเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีรายการแข่งขัน 6 รายการคือ 1.การแข่งขันคัดลายมือระดับ ม.ต้น และม.ปลาย 2.การแข่งขันเรียงความ ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย 3.การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ระดับ ม.ต้น 4.การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ระดับ ม.ปลาย ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 34 โรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 264 คน ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สพม.39