สพม.3 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ณ หอประชุมโชติปาโล โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยมีนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี กล่าวรายงานรายละเอียดการจัดการแข่งขันดังนี้ การแข่งขันความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การแต่งคำประพันธ์(กาพย์ฉบัง 16) และการแข่งขันรอบรู้วรรณคดี โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 192 คน ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศทุกรายการแข่งขันในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จะดำเนินการส่งผลงานให้สถาบันภาษาไทย เพื่อคัดเลือกผลงานเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป