ผอ.สพม. 36 ร่วมประชุมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 17  มิถุนายน 2562  เวลา 9.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เข้าร่วมประชุมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ที่เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   ณ   ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  โดยมี นางอุไร  ร่มโพธิ์หยก เป็นประธานในการตรวจติดตาม/ น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ภาพ-ข่าว