สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2562

ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 17มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สิงห์บุรี ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.สิงห์บุรี มีกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญาณข้าราชการ สพป.สิงห์บุรี และทำสัญลักษณ์ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพป.สิงห์บุรี ดังนี้ ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อน โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 1. เราจะร่วมป้องกันและต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ 2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เป็นวิถีชีวิต ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน 3. เราจะสร้างเครือข่าย ความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและชุมชน ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ทั้งหมดนี้ เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐิติกาล ก่อนเข้าวาระการประชุม มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมและสถานที่การประชุมสัญจร ตามโครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นำเสนอการดำเนินงานของโรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)โดยนางวรรณพร โพธิ์เวชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ต่อด้วยการนำเสนอจุดเน้นแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญ การประชุม เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการจัดการศึกษา ของ สพป.สิงห์บุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) โดยมี นางวรรณพร โพธิ์เวชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ