รองเลขาธิการสภาการศึกษาลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนที่จัดการศึกษาที่แตกต่างด้านความต้องการพื้นฐานในการจัดการศึกษาใน จ.เชียงราย

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา และคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนที่จัดการศึกษาที่แตกต่างด้านความต้องการพื้นฐานในการจัดการศึกษา  ณ  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  โดยมี นายประดิษฐ์  โพธิกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย พร้อมด้วย  นางนิยดา  พรหมเทพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  และคณะครูร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล/นายณัฐธศภัทร พินิจ  ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย -ภาพ /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ -ข่าว