ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมหารือการบริหารกลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน Cluster 7

17 มิ.ย.2562 เวลา 10.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ในฐานะรองประธานกรรมการ ,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1,2,3 (ในฐานะกรรมการ) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1,2,3 (ในฐานะกรรมการ) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ในฐานะกรรมการ (ในฐานะกรรมการ) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 7 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากนายศลใจ วิบูลกิจ ที่ปรึกษา Cluster 7 เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

 

มนทิชา  แวซอเหาะ             ข่าว
นายพงศ์สัณห์   อุ่นอก         ภาพ/ ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 1
ฟูซียะห์  มาแจ                    รายงาน
http://www.pattani3.go.th