สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม “ประกาศคำตถาคต”

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม “ประกาศคำตถาคต” ตามโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนในการจัดทำโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน และจัดกิจกรรม “ประกาศคำตถาคต” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ครู รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้รู้จักพุทธวจน ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2