การพิจารณากลั่นกรองขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือในการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทำงานด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความเสียหาย ก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนด มีผู้ส่งผลงานร่วมพิจารณากลั่นกรอง จำนวน ๑๓ ราย ซึ่งเป็นผู้แทนจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต  ๑-๔ , สพม. เขต ๓๒ , อาชีวศึกษา , การศึกษาเอกชน และผู้ตรวจการลูกเสือ โดยมี นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ