ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน


ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต11 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ร่วมกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีในภาคใต้ และลูกเสือจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไนดารุสลาม ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2562 จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ได้แก่ 1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ 2) เพื่อให้ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน 3) เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และเสริมสร้างจิตอาสาในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 4) เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

เรื่อง: ยุพยง ใจกว้าง  ภาพ: เอกชัย รอดกลิ่น