สพป.ระยอง เขต 1 จัดอบรมผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย

วันที่ 15-17 มิถุนายน 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 4 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี )อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย จำนวน 145 คน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1