โครงการ ปลอดขยะ ปลอดโรค โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงร่วมกับชุมชน

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายทวีสิทธิ์ โลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง ได้ร่วมกับชุมชนหนองกะทิง จัดทำโครงการ “ปลอดขยะ ปลอดโรค พัฒนาบริเวณหมู่บ้าน รอบๆ บริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก จิตสำนึกให้กับนักเรียนและชุมชนในการร่วมมือกันกำจัดขยะ รักและหวงแหนชุมชนของตนเอง ช่วยกันทำให้ชุมชนและโรงเรียน สะอาด สวยงาม น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ ที่เกิดจากขยะหรือสิ่งสกปรกที่เกิดจากการสะสมขยะมูลฝอย